DAŇOVÝ PORADCE

daňový poradce

Jak funguje daňový poradce

 • Klient, který využije služeb daňového poradce, má jistou záruku na jeho poskytnuté účetní služby.
 • Pokud klient zvolí službu poskytnutou pouze na živnostenské oprávnění, pak tuto záruku nemá a jde do určitého rizika.
 • Daňový poradce má totiž ze zákona některá práva ale i povinnosti, která dávají klientovi záruku při jeho poskytnutých službách.
 • Jednou z mnoha povinností daňového poradce je povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech a informacích klienta ve věci poskytnutého daňového poradenství.
 • Daňový poradce, na rozdíl od běžné účetní služby, ze zákona odpovídá za škody, které by mohly klientovi vzniknout na základě jeho daňového poradenství.
 • Za tímto účelem musí být ze zákona každý daňový poradce pojištěn a to povinně ještě před zahájením výkonu své činnosti.
 • Pojištění daňových poradců důsledně sleduje Komora daňových poradců, která při porušení této povinnosti ukládá velmi vysoké finanční sankce.
 • Navíc je velmi důležité, aby existovala u daňového poradce možnost sjednat pojištění i po ukončení jeho činnosti, pro případnou následnou náhradu škody.

Co lze od daňového poradce očekávat

 • Daňový poradce poskytuje komplexní daňový a účetní servis klientovi, včetně následujících a navazujících administrativních služeb.
 • Před samotnou činností stanoví způsob, jak bude služby poskytovat a za jakou cenu.
 • Bude navrhovat optimalizaci daňových povinností v souladu s platnými zákony.
 • Klientovi dle potřeb a požadavků vypočítává daně z příjmů, dan z přidané hodnoty, silniční daň, spotřební daně a další potřebné a aktuální daně.
 • Informuje vedení společnosti o výši jednotlivých daní, hledá možnosti jejich optimalizace a navrhuje opatření pro jejich snížení.
 • Uplatňuje veškeré možné daňové úlevy a slevy, které jsou dostupné a zákonné.
 • Sestavuje odpisové plány jak účetní tak daňové.
 • Tvoří efektivní metodiku celého účetnictví, stanový jednotlivé postupy účtování a to vše promítá do vnitropodnikové směrnice.
 • Vypracovává daňová přiznání v zákonných termínech a rovněž vhodným způsobem je předává finančnímu úřadu.
 • Současně dohlíží a napomáhá k řádnému a včasnému placení těchto daní.
 • Zastupuje společnost na úřadech a ostatních institucích státní správy.
 • Plně a komplexně zajišťuje případné finanční kontroly a jiná šetření státní správou.
 • Zajišťuje podklady pro případné soudní spory a spolupracuje s advokátem při soudním sporu.

Za co daňový poradce zodpovídá

 • I když máte najatého daňového poradce a finanční úřad nebo jiné instituce zjistí pochybení, odpovědnost padá vždy na Vás, jako na podnikatele.
 • Pochybení může nastat jako pochybení samotného daňového poradce, nebo vlivem nesprávně dodaných dokladů s daty.
 • Sankce, nedoplatky nebo pokuty musí uhradit přímo konkrétní podnikatel.
 • Ovšem díky smlouvě mezi podnikatelem a daňovým poradcem, lze tyto sankce, nedoplatky a pokuty zpětně vymáhat po daňovém poradci. Proto jsou také daňoví poradci ze zákona pro tyto případy pojištěny. Pokud se prokáže zavinění daňového poradce, pak lze sankce a pokuty po něm zákonně vymáhat.

Jak vybrat správného daňového poradce

 • Před samotným výběrem daňového poradce bychom si měli uvědomit, že daňový poradce by měl pro podnikatele vycházet levněji, než pokud bude podnikatel řešit vše sám.
 • Poradce Vám umí lépe poradit, upozornit na rozpory a problémy a v neposlední řadě optimalizovat Vaše daně. Proto by měla být odměna daňového poradce nižší než případné pokuty, doměrky, penále nebo zbytečně vysoké daně vzniklé Vaší neznalostí.
 • Při jeho výběru je potřeba zvážit jak je společnost velká, kolik má zaměstnanců, jak velký má obrat a jak zkušení lidé v ní pracují. Potom lze volit služby daňového poradce od stokorun do tisícikorun za hodinu jeho práce.
 • Také je možné si při výběru daňového poradce porovnat jeho zkušenosti, a pokud má Vaše firma specifické zaměření, pak posuzovat daňového poradce i z tohoto hlediska.

Může daňový poradce vést účetnictví?

 • Daňový poradce vést účetnictví svému klientovi může, ale to musí být navázáno na současné poskytnutí daňového poradenství.
 • V případě, že daňový poradce, který nemá příslušné živnostenské oprávnění k vedení účetnictví, vede účetnictví, aniž by současně poskytoval daňové poradenství a dojde při zpracování účetnictví k nějakému pochybení, nastává stejná situace jako u účetního, který zpracovává daňová přiznání, protože vedení účetnictví není kryto oprávněním k činnosti daňového poradenství.
 • Potom takový daňový poradce, který vede účetnictví, není kryt pojištěním ze zákona, a případná úmyslná či neúmyslná pochybení jdou podle smlouvy s klientem, přímo na něj.