Jak fungují svěřenské fondy

založení svěřenského fondu

Svěřenský fond vzniká na základě vlastní vůle zakladatele, který se rozhodne vyčlenit část jmění tak, aby toto jmění bylo spravováno samostatně a odděleně. 

Jedná se o zvláštní formu majetku, která přináší různé výhody. Důvodem založení svěřenského fondu může být podpora nějakého veřejně prospěšného účelu nebo vyřešení rodinného či firemního jmění. 

Svěřenský fond

V základě se svěřenský fond týká alespoň tří osob. První osoba fond založí a vyčlení do něj nějakou hodnotu, stává se tak zakladatelem. Osoba, která tuto hodnotu někdy v budoucnu obdrží, je osobou obmyšlenou

A další důležitá osoba se v čase od založení do předání majetku o fond stará. Jedná se o správce fondu.

Založení svěřenského fondu

Rozhodnutím zakladatele dojdezaložení svěřenského fondu. To se děje formou notářského zápisu, který je spolu s tzv. statutem svěřenského fondu podkladem pro jeho vznik. 

Statut označuje svěřenského správce, který bude s majetkem nakládat, dále účel fondu, obmýšlené osoby, způsob plnění fondu a případné další náležitosti nutné pro fungování. Fond nemá právní subjektivitu a není tak možné jej považovat za právnickou osobu.

Rejstřík svěřenských fondů

I se založením a sepsaným statutem vzniká svěřenský fond až povinným zápisem do rejstříku svěřenských fondů. Tato povinnost vznikla začátkem roku 2018 a fondy založené před tímto datem se musely zapsat do 1. července 2018. Pokud se nezapsaly, zanikly. Smyslem zápisu je určitá identifikace těchto entit a jejich přehled.

Účel svěřenského fondu

Důvody pro vznik fondu mohou být různé. Buď jde o soukromé účely k řešení rodinného jmění, dědictví, rozdělení majetku pro určité osoby, v jejich prospěch či na něčí památku. 

svěřenský fond

V takovém případě je možné jej zřídit i za účelem podnikání k dosažení zisku, který je následně rozdělen mezi zakladatele, společníky, zaměstnance nebo další osoby.

Nebo může jít o veřejně prospěšnou činnost, tedy třeba podporu výzkumu, vzdělávání, kultury a podobně. V tomto případě pak hlavním účelem dosažení zisku není. Na takový fond se nevztahuje právní úprava režimu veřejně prospěšných osob.

Zvláštní druhy svěřenských fondů

  • obchodní svěřenský fond, jehož účelem je přímo nebo nepřímo provozovat obchodní závod
  • investiční fond, který zřídí pouze investiční společnost
  • zajišťovací fond, který má řešit zajištění dluhu, tedy majetek pro případ, že by dlužník řádně dluh nesplnil, nebo může majetek sloužit pro přímé splnění dluhu
  • přidružený fond nadace

Proč zakládat svěřenský fond

Nejčastějším důvodem k založení svěřenského fondu je snaha snadno a relativně rychle zabezpečit majetek. Jeho pomocí lze celkem efektivně a zároveň legálně obejít množství nepříjemností, které vznikají v důsledku podnikání či vlivem konkurenčních bojů. 

Zakladatel si předně sníží daňové odvody. Zároveň se neuplatňuje daň z nabytí nemovitých věcí. Fondy slouží jako určitá ochrana před riziky rozvodu, před riziky získání majetku některým z nechtěných dědiců. 

Lze tak dědice obejít a majetek věnovat jiným osobám. Tak slouží i ochrana majetku podniku před zásahy nezodpovědných potomků, před riziky z podnikání a také před věřiteli.

Existují nevýhody?

Za určitou nevýhodu lze považovat vlastně samotné vyčlenění majetku. Zakladatel si musí být vědom, že ve chvíli založení fondu a odklonu tohoto majetku přestává být jeho majitelem

Dalším mínusem je, že na rozdíl od běžné praxe v zahraničí, kde jsou fondy využívané především pro svou nízkou daňovou sazbu, podléhá u nás dani z příjmu právnických osob, byť samotné vložení majetku dani z příjmu nepodléhá.

Cena fondu

Založení svěřenského fondu je velmi individuální, a proto se také individuálně odvíjí jeho cena. Souvisí především s notářskými zápisy a složitostí a obsáhlostí statutu. Cenu samozřejmě ovlivňuje výše svěřeného majetku

Pro zjednodušení a urychlení vzniku fondu je možné využít i služeb některé z agentur, které se odbornou stránkou založení fondů zabývají.