Podvojné účetnictví – zákonný prostředek pro podnikání a výběr daní

Účetnictví

Podvojné účetnictví a jeho historie

 • Účetnictví je ve skutečnosti staré jako samo lidstvo a první zmínky o něm jsou již v bibli.
 • Za otce účetnictví je považován italský mnich Luca Pacioli a první zmínky o něm se datují na konec 15. století.
 • Největší rozvoj účetnictví nastal v období raného kapitalismu.
 • Zpočátku vznikalo tzv. nákladové účetnictví, poté se rozvinulo tzv. manažerské účetnictví a nakonec finanční účetnictví.
 • Od začátku 20. století vzniká tzv. podvojné účetnictví, které představuje nástroj státu pro stanovování a výběr daní.

Podvojné účetnictví a jeho definice

 • Účetnictví je soustavné, úplné a přehledné zaznamenávání informací o ekonomických jevech podniku, a to převážně v peněžních jednotkách.
 • Účetnictví je činnost, která vede k průběžnému zjišťování stavu a změn majetku podniku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření podniku a umožňuje kontrolu hospodaření za určité časové období.
 • Jinými slovy by se dalo také říci, že účetnictví je prostředek pro sledování a zobrazování stavů, změn a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách, včetně návazného odvodu daní.

Podvojné účetnictví a jeho základní předpisy

 • Zákon o účetnictví č. 563 z roku 1991.
 • České účetní standardy.
 • Sdělení ministerstva financí.

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví a jeho zásady

 • Účtovat správně (dodržovat pravidla stanovená zákonem a vyhláškou)
 • Účtovat průkazně (k veškerým změnám je potřebné vystavit a zaúčtovat doklad)
 • Účtovat úplně.
 • Účtovat v české měně (případnou cizí měnu evidovat, ale ne účtovat)
 • Účtovat průběžně (účtujeme od založení společnosti až po její zánik)
 • Účetnictví vést jako jeden celek.
 • Dodržovat zásadu opatrnosti (zobrazit celou skutečnost, jak probíhala)
 • Dodržovat zásadu bilanční kontinuity (počáteční stavy aktiv a pasiv by měly navazovat na konečné stavy z předchozího období)

Podvojné účetnictví a jeho účetní období

 • Účetnictví se vede vždy za nějaké konkrétní období, který je přesně definováno.
 • Účetní období je definováno nějakým začátkem a koncem.
 • Existují dvě možnosti volby účetního období, které si můžeme sami zvolit.
 • Kalendářní rok (tj. období od 1. ledna do 12. prosince)
 • Hospodářský rok (tj. od začátku určitého měsíce po dobu 365 dnů)

Podvojné účetnictví v návazností na účetní jednotku

Fyzická osoba

 • Osoba získává status fyzické osoby po narození a ztrácí jí úmrtím.
 • V plném rozsahu se stává osoba osobou fyzickou, dle zákona, až po dosažení 18 let.

Povinnost vést podvojné účetnictví

 • Pokud obrat fyzické osoby za uplynulé zdaňovací období přesáhnul 25 mil. Kč.
 • Nebo se fyzická osoba rozhodla vést podvojné účetnictví (účetnictví) dobrovolně.
 • Nebo pokud je fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku.

Právnická osoba

 • Jde o osobu s právní subjektivitou, která má určitá práva a povinnosti.
 • Právnická osoba je vždy zapsaná v obchodním rejstříku, z obchodního rejstříku je vymazána, pouze pokud je zrušena.

Povinnost vést podvojné účetnictví

Účetní jednotka

 • Účetní jednotku tvoří všechny právnické osoby a ty fyzické osoby, které vedou účetnictví.

Podvojné účetnictví a daňová evidence

Daňová evidence

 • Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou a nejsou tedy zapsány v obchodním rejstříku.
 • Ta slouží především ke zjištění správné výše daňového základu a pro výpočet daně.
 • Hospodářský výsledek se počítá jako rozdíl příjmů a výdajů.

Podvojné účetnictví

 • Účetnictví vedou účetní jednotky a jedná se o zjištění stavu majetku a hospodaření.
 • Hospodářský výsledek se počítá jako rozdíl výnosů a nákladů.