Znak města Ostravy

O původu ostravského znaku existuje několik verzí. Jednou z nich je, že figura bílého koně by mohla být zřejmě symbolem tranzitní polohy města. Jak známo, město v minulosti leželo na tzv. jantarové stezce, což byla nejdůležitější obchodní stezka vedoucí z Baltu k Dunaji a poté do dalších míst Evropy.
Další verze hovoří o tom, že by se mohlo jednat o rys z erbu lokátora a prvního fojta v Moravské Ostravě. Ten vypadá velmi podobně – v modrém štítě nad stříbrným sníženým vlnitým břevnem je bílý kůň v poskoku se zlatým sedlem a červenou pokrývkou provázený nahoře zlatou růží se zelenými okvětními lístky a červeným semeníkem. Jeho podobnost se znakem města Ostravy je nepřehlédnutelná. Zlatá růže byla pak převzata z rodového erbu olomouckého biskupa Stanislava Thurze.

Heraldický popis (blason) znaku města Ostravy

V modrém štítě na zeleném trávníku stříbrný kůň v poskoku se zlatým sedlem a červenou pokrývkou, provázený vlevo nahoře zlatou růží se zelenými kališními lístky a červeným semeníkem.

Postup při podávání žádosti o povolení užití znaku města

Právní úprava užití znaku města

§ 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Jiné subjekty než město Ostrava a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou používat znak města jen se souhlasem rady města.

Postup žadatele při podávání žádosti:

 • žadatel podává písemnou žádost o užití znaku města Ostravy odboru vnitřních věcí magistrátu nebo komisi názvoslovné a heraldické rady města, která žádost na nejbližším zasedání projedná,
 • v žádosti musí být uvedeno :
  • a) adresa žadatele a telefonické spojení, případně fax, e-mail
  • b) účel a časový údaj užití znaku
  • c) způsob užití znaku
 • žádost musí být doplněna návrhem grafického znázornění znaku a jeho umístění.

Projednání žádosti o povolení užití znaku v komisi názvoslovné a heraldické rady města

 • žádost o povolení užití znaku města a návrh grafického znázornění znaku a jeho umístění posuzuje komise názvoslovná a heraldická rady města, a to zejména zda předložené vzory a umístění znaku odpovídají platnému popisu a heraldickým zásadám; žadatel může využít prezentovaný grafický manuál znaku města,
 • na případné nedostatky žádosti je žadatel upozorněn písemně nebo telefonicky a zároveň je požádán o jejich odstranění nebo doplnění,
 • komise předkládá své stanovisko orgánům města v rámci materiálů k projednání v radě města.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář