Kdo zodpovídá za bezpečnost práce na pracovišti?

Školení BOZP patří k povinnostem u každého nového zaměstnance. Kdo je ale za bezpečnost práce na pracovišti skutečně zodpovědný, jaké jsou případné postihy a kdo rozhoduje o způsobu řízení BOZP?

Zodpovídá zaměstnavatel nebo vedoucí pracovník

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je v první řadě povinností zaměstnavatele. Na každém pracovišti nebo úseku pak tuto odpovědnost přebírá vedoucí zaměstnanec, který musí vytvořit příznivé pracovní podmínky a odstranit rizika možného ohrožení. Vedoucí zaměstnanec tuto zodpovědnost nemůže odmítnout, a to ani v případě, že je na pracovišti přítomná způsobilá osoba v prevenci rizik. To znamená, že každý vedoucí zaměstnanec musí mít základní znalosti týkající se požadavků a povinností na zajištění BOZP, k čemuž slouží školení BOZP vedoucích zaměstnanců.

Vedoucí zaměstnanec, který je zodpovědný za zajištění BOZP na svém pracovním úseku, má zároveň právo rozhodovat o způsobu řízení BOZP a ani způsobilá osoba v prevenci rizik mu nemůže nařídit jakékoliv opatření (může pouze upozorňovat na nedostatky a doporučit jejich nápravu).

Za jistých okolností je možné přenést zodpovědnost za BOZP na způsobilou osobu v prevenci rizik. To se ale vztahuje jen na odpovědnost za případné sankce, nikoliv na trestněprávní odpovědnost. Toto přenesení zodpovědnosti musí být ošetřené platnou smluvní dohodou.

Co hrozí při nesplnění povinností?

Vedoucímu zaměstnanci, případně zaměstnavateli, hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti, pokud z nedbalosti ublíží jinému porušením povinností. Odnětí svobody až na tři roky hrozí tomu, kdo způsobí ublížení na zdraví dvěma a více osobám tím, že poruší zákon o ochraně životního prostředí, zákon o bezpečnosti práce nebo hygienické zákony.

Je důležité připomenout, že vedoucí zaměstnanec či zaměstnavatel odpovídá nejen za bezpečnost práce svých podřízených, ale všech osob, které se na pracovišti či daném úseku zdržují.